anders@ao-byggkonsult.se


 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson

 

070-3428967

En kontrollansvarig ska:

1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs.

2. Se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och vilkor följs samt att növändiga kontroller utförs.

3. Vid avvikelser från föreskrifter och vilkor informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämden.

4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar, andra kontroller och vid byggnadsnämdens arbetsplatsbesök.

5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.

6. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddelade detta till byggnadsnämnden.

Jag arbetar som kontrollansvarig framför allt i Gävleborg och Uppland. Det är mest en familjshus, garage, om/tillbyggnader i ett eller två plan. Jag är utbildad och certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson