En kontrollansvarig ska:

1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs.

2. Se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och vilkor följs samt att növändiga kontroller utförs.

3. Vid avvikelser från föreskrifter och vilkor informera byggherren samt vid behov meddela byggnadsnämden.

4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar, andra kontroller och vid byggnadsnämdens arbetsplatsbesök.

5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.

6. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddelade detta till byggnadsnämnden.

 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson

 

070-3428967

anders@ao-byggkonsult.se


Kontakt info:

070-3428967

anders@ao-byggkonsult.se

Gävle

 

 

 

 

Bygg & Konsultfirma

                     Anders Olsson